O udruženju

Udruženje “Poželi želju” je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u sledećim oblastima: popularizacija prirode, aktivnog boravka u prirodi i zdravog načina života.

Ciljevi Udruženja su:

1. okupljanje ljubitelja prirode u jednu organizaciju radi razmene znanja i iskustva;
2. organizovanje aktivno-rekreativnih boravaka u prirodi (izleti, pohodi, tabori, kampovi, susreti i dr.);
3. organizovanje predavanja, kurseva, tribina i radionica radi sticanje znanja i veština za boravak u prirodi;
4. izdavanje biltena, publikacija, mapa i drugog štampanog materijala;
5. podizanje svesti o potrebi čuvanja i zaštite životne sredine;
6. promovisanje zdravog načina života.

Učlanjenje

Popunjenu pristupnicu poslati e-mailom na pesackastaza@gmail.com

Godišnja članarina iznosi 300 dinara i predstavlja trošak za izradu članske kartice.

Statut

У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 10.01.2018. године у Суботици , усвојен је

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА

„ПОЖЕЛИ ЖЕЉУ“

 

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење „ПОЖЕЛИ ЖЕЉУ“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у следећим областима:

 

Популаризација природе, активног боравка у природи и здравог начина живота.

 

Циљеви Удружења

 

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

 

 1. окупљање љубитеља природе у једну организацију ради размене знања и искуства;
 2. организовање активно-рекреативних боравака у природи (излети, походи, табори, кампови, сусрети и др.);
 3. организовање предавања, курсева, трибина и радионица ради стицање знања и вештина за боравак у природи;
 4. издавање билтена, публикација, мапа и другог штампаног материјала;
 5. подизање свести о потреби чувања и заштите животне средине;
 6. промовисање здравог начина живота.

 

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева удружење нарочито:

 

 1. окупља чланство које је заинтересовано за активно-рекреативну активност у природи, пешачење, планинарење и друге активности;
 2. укључује у свој рад стручњаке из области свог деловања: геологија, географија, спорт и физичка култура, археологија, биологија, екологија и друге области које су везане за одлазак и боравак у природи;
 3. организује путовања за своје чланове на одредишта која су од интереса за рад Удружења;
 4. организује акције и активности на терену, излете, походе, таборе, кампове, предавања, пројекције и презентације из области свог рада;
 5. организује курсеве, семинаре, и обуке за стицање неопходног знања за одлазак и боравак у природи;
 6. активно сарађује са другим удружењима и организацијама које се баве сродном тематиком;
 7. ради на одржавању постојећих и обележавању нових пешачких и планинарских стаза;
 8. организује волонтерске акције из области екологије и заштите природе;
 9. учествује у манифестацијама које промовишу здрав начин живота.

 

Назив и седиште

 

Члан 4.

Назив Удружења је: „ПОЖЕЛИ ЖЕЉУ“

Удружење има седиште у Суботици.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и другим пределима ван државне границе где могу бити одредишта од интереса за рад Удружења.

 

Услови и начин учлањавања и престанка чланства

 

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Чланови Удружења могу бити и страни држављани који имају интересовања из наведених области рада Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година пријаву за учлањење подноси њеков законски заступник.

Изјаве из претходног става овог члана морају да садрже потврду о овери потписа у складу са Законом.

 

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор Удружења и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

 

Права, обавезе и одговорности чланства

 

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 • бира и да буде биран у органе Удружења;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења;

 

Члан је дужан да:

 • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 • плаћа чланарину;
 • обавља друге послове које му повери Управни одбор.

 

Унутрашња организација

 

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Функцију Заступника удружења врши Председник управног одбора, а у случају његове спречености односно одсуства замењује га Заменик председника Управног одбора.

 

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлога дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

 

Скупштина:

 • доноси план и програм рада;
 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 • усваја друге опште акте Удружења;
 • бира и разрешава чланове Управног одбора;
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира Председника и Заменика председника.

 

Члан 11.

Председник управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству Преседника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

 

Члан 12.

Управни одбор:

 • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева удружења;
 • организује редовно обављање делатности Удружења;
 • поверава посебне послове појединим члановима;
 • доноси финансијске одлуке;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и по потреби, одређује посебног Заступника удружења за тај поступак;
 • одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.

 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

 

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

Остваривање јавности рада

 

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Скупштине удружења.

 

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

 

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

 

Престанак рада Удружења

 

Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

 

Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења

 

Члан 18.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупшина ће одлуком о престанку рада одредити коме се имовина преноси у складу са законом.

 

Изглед и садржина печата

 

Члан 19.

Удружење има печат округлог облика пречника 30 мм, на којем је у горњој половини полукружно исписано: УДРУЖЕЊЕ, у доњем делу полукружно исписано: СУБОТИЦА док је у средишњем делу водоравно праволинијски исписано: ПОЖЕЛИ ЖЕЉУ.

 

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 21.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Оснивачкој скупшини удружења.

 

 

Председавајући оснивачке

     скупштине Удружења

 Зоран Вукманов Шимоков